Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Almanya’da Yaşayan Türklerin Çifte Vergilendirme Sorunu

By: aliconame0 Yorumlar

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ  ÖNLEME YÖNTEMİ

Çifte vergilendirme ,Almanya da yaşayan Türklerin ve dolayısıyla Almanya da ikamet eden vatandaşlarımızın tüm dünyada elde ettikleri gelirler tam mükellefiyet esasında Alman iç mevzuatına göre Almanya da vergilendirilmektedir. Söz konusu kişilerin Türkiye’den gelir elde etmeleri halinde, şayet Anlaşma hükümleri bu gelirin Türkiye’de de vergilendirilmesini gerektiriyorsa, söz konusu gelir hem Almanya hem de Türkiye tarafından vergilendirilmiş olmakta ve ortaya bir çifte vergilendirme sorunu çıkmaktadır.

Anlaşmanın 22 nci maddesinde (Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi) yer verilen düzenleme, ortaya çıkan bu çifte vergilendirme sorununu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Madde  uyarınca vatandaşlarımızın herhangi bir gelir unsuru nedeniyle Türkiye’de dar mükellefiyet esasında ödedikleri vergiler, aşağıda anlaşma kapsamındaki gelir türlerine göre

Anlaşma kapsamında;

– Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler,

– Ticari kazançlar,

– Temettüler (kar payları),

-Faiz vb. nitelikteki ödemeler,

– Gayrimaddi hak bedelleri,

– Sermaye değer artış kazançları,

– Serbest meslek kazançları,

– Ücretler,

– Yöneticilere yapılan ödemeler,

– Sanatçı ve sporculara yapılan ödemeler,

– Emekli maaşları,

– Kamu hizmetinden kaynaklanan ücret, maaş ve benzeri ödemeler,

– Öğretmen ve öğrencilere yapılan ödemeler,

Almanya’da “mahsup” ya da “istisna” edilmek suretiyle aynı gelirin ikinci kez vergilendirilmesinin önüne geçilmektedir.

– Mahsup yönteminde, bir gelir unsuru nedeniyle Türkiye’de ödenen vergi, kişinin Almanya’da ödeyeceği vergilerden indirilmekte,

– İstisna yönteminde ise, bir gelir unsuru nedeniyle Türkiye’de ödenen vergi nihai vergi olup, aynı gelir unsuru Almanya’daki vergi matrahına dahil edilmemektedir. Ancak, Almanya’nın artan oranlı bir vergi tarifesi uygulaması halinde sadece bu tarifenin belirlenmesi açısından, üzerinden vergi alınmasa da söz konusu gelirler toplam matraha dâhil edilebilecektir.

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’den elde ettiği faiz, gayrimaddi hak bedeli, değer artış kazançları (hisse senetlerinin satışından elde edilenler) ve ücretler (işçi kiralayıcılar tarafından kiralanan işçilerin ücretleri) ile Türkiye’deki şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, sanatçı ve sporcuların Türkiye’de elde ettikleri gelirler nedeniyle Türkiye’de ödenen vergiler, Almanya’da bu gelirler üzerinden ödenecek vergiden mahsup edilecektir. Bu gelir türlerinin dışında Türkiye’den elde ettikleri gelirler ise, Almanya’da vergiden istisna edilecektir

Benzer Yazılar

Leave A Comment