Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Yurt dışında yerleşik Türklerin kira gelir hesaplaması

By: aliconame0 Yorumlar

Yurt dışında yerleşik Türk  vatandaşlarının  veya  Mavi  kart sahiplerinin  Türkiye’den elde etmiş olduğu  konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen konut kira geliri istisna tutarının (2018 yılı için istisna tutarı 4.400 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmadığı için kira vergisine tabii değildir.  Özet olarak, 2018 yılı için kira geliriniz 4.400 TL’nin altındaysa kira vergisi ödemiyorsunuz.

Kira  gelirinizin  2018 yılı kira geliri istisna tutarından  (4.400  TL ) yüksek ise hesaplaması  kira  vergisi Götürü  Gider Hesaplama  veya Gerçek   Gider  Hesaplama yöntemi şekilde olmaktadır.

Kira  Vergisi Götürü Gider Yöntemi ile Hesaplama

1-Yıllık kira bedeli gelirinizden  işlem yapılan yılın istisna tutar düşülür ve kalan tutarınız bulunur.

Yıllık Kira bedeli – İstisna Tutar = Kalan

2-Bulunan kalan tutarın %15’i yine kalan tutardan çıkarılır ve vergiye tabi tutar bulunur.

Kalan-(Kalan*%15)= Vergiye Tabi Tutar

“Varsa yasal olarak geçerli sayılan bağışlar, Vergiye Tabi Tutar’dan düşülecek.”

3-Bulunan vergiye tabi tutar, vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur.

Vergiye Tabi Tutar*Vergi Dilimi= Ödenecek Kira Vergisi

“Varsa kaynakta kesinti yolu ile gayrimenkul ile alakalı ödenen vergiler, Ödenecek Kira Vergisi’nden düşülecek.”

4-Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. (2018 yılı için 58,80 TL)

Örneğin ;

Almanya’da yaşayan Ahmet Bey, Ankara’da bulunan konutunu kiraya vermiş ve 2018 yılında 25.000  TL  kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

25.000 TL – 4.400 TL =20.600 TL (Kalan)

20.600 TL – 3.090 TL =17.510 TL (Vergiye Tabi Tutar)

17.510 TL * %15,8 = 2.762 TL (Hesaplanan Kira Vergisi)

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2018 yılı için 58,80 TL)

2.762 TL + 58,80 TL = 2.821 TL (Ödenecek toplam tutar)

(Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)

Kira  Vergisi Gerçek  Gider Yöntemi ile Hesaplama

Elde  etmiş  olduğunuz  kira    gelirinden var ise  aşağıda   maddeler  halinde yazılmış  olan  giderler  düşürüldükten sonra  kalan tutardan  o yılki gelir vergisi oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmiş vergidir.

A-İndirilebilecek  Giderlerin Düşürülmesi

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

NOT:Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

B-Gayrimenkul  Alımı için Ödenen  Faizlerin  Kira   Gelirinden Düşürülmesi

İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından “gerçek gider” yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor.

Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) =50.000 TL olacaktır.

C-İktisap (Edinme)Bedelinin  Düşürülmesi

Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, “gerçek gider” yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.

Örneğin, 2013 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.

2018 Yılı Vergi Dilimleri

Yıllık Toplam KazançVergi Dilimi
14.800 TL’ye kadar% 15
14.800 TL- 34.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 uygulanacak)% 20
34.000 TL -800.000 TL arası (14.800 TL’ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 uygulanacak)% 27
80.000 TL üzeri (14.800 TL’ye kadar %15 / 14.800 TL-34.000 TL arası %20 /34.000 TL-80.000 TL arası %27 uygulanacak)% 35

Örnek :

Almanya’da yaşayan Ahmet Bey, ocak -2018  yılında 300.000  TL  kredi ile  satın aldığı Ankara’da bulunan konutunu kiraya vermiş ve 2018 yılında 60.000  TL  kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, Gerçek Gider yöntemini seçmiştir.

 

A-Satın aldığınızda  yapılan onarım gideri (Boya,Zemin döşeme..)5000  TL
B-2018  yılı  içerisinden satın aldığınız konut için ödediğiniz faiz6000  TL
                                                                                                          Toplam11.000 TL
2018  yılı  içerisinde elde  ettiğiniz   kira  geliri60.000   TL
A+B11.000   TL
                                                                                                         Kalan49.000  TL
C-İktisap (Edinme)Bedeli                                       300.000  TL * %515.000  TL
                                                                                                          Kalan34.000  TL
2018  yılı  vergi  dilimine  göre   34.000  TL   %20  lik vergi dilimine girmektedir. 34.000 Tl * %20 = 6.800  TL  vergi  ödemek zorundadır.

Bu iki seçenekten birisini seçerek

Kira vergisi beyannamesi kira gelirinin elde edildiği yıl için bir sonraki yılın mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Örneğin 2016 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesi 2017 Mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Tahsile yetkili banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Yazılar

Leave A Comment